Regulamin

Zacznij mówić na temat

Wybierz jeden z pięciu języków:

Lub wybierz pakiet tematyczny:

Realizuj praktyczne tematy, aby jak najszybciej mówić.
Idź prostą drogą do celu bez marnowania czasu.
Ucz się na naszych kursach online szybko i na temat.

REGULAMIN korzystania z platformy e-lektor.eu oraz polityka prywatności.

Rejestrując się na platformie on-line.lektor.com.pl i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Platforma – system e-learning na stronie e-lektor.eu – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
2. Kurs – kurs językowy on-line, sprzedawany przez Usługodawcę
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca dostęp do Kursu
4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
5. Usługodawca – LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem e-lektor.eu/sklep
7. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności.
Usługodawca współpracuje z: Tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań

§ 2

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy (LEKTOR Travel sp. z o o  ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449) oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca Kurs).

§3 Zakup Kursu i korzystanie z Platformy

1.Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi dostęp do Kursu na 7 dni w
tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu
usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
2. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi.
3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
4. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Użytkownika subskrypcji.
5. W przypadku zakupu Kursu w postaci miesięcznej subskrypcji , Użytkownik w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc należności za kurs przez Usługodawcę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji wysyłając wypowiedzenie na mail info@e-lektor.eu.
6. Użytkownik może testować pełny dostęp do danego Kursu przez okres 10 dni, rejestrując się na Platformie i wykupując dostęp do Kursu po preferencyjnej cenie. Po upływie tego terminu Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na miesięczną subskrypcję, patrz punkt 5.
7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na info@e-lektor.eu w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.
8. Usługodawca informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających prac technicznych i konserwacyjnych. Jeśli przerwy w dostępie do Platformy przekroczą 10 godzin w ciągu miesiąca, to Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia dostępu do Platformy o okres równy przerwie w dostępie do Platformy. Warunkiem otrzymania przedłużenia dostępu do Platformy jest zgłoszenie tego faktu na info@e-lektor.eu w ciągu 21 dni po miesiącu, kiedy Platforma była czasów niedostępna.

§4 Dostawa zakupionego Kursu

1.Dostawa zakupionego kursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności przez Usługodawcę. Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu na stronę e-lektor.eu
Użytkownik otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany wpodczas zakładania Konta.

§5 Prawo autorskie

1. Zasoby edukacyjne Platformy e-lektor.eu są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy.

§6 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Kursu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@e-lektor.eu

§7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać:
Imię i nazwisko
E-mail lub login konta Użytkownika składającego reklamację
Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem
Podpis Użytkownika oraz data reklamacji
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres info@e-lektor.eu lub pocztą konwencjonalną na adres LEKTOR TRAVEL SP Z O O, Ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław.
3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail info@e-lektor.eu

§8 Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności.Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
2.Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§9 Dane osobowe

1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.
Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika
E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika do nauki
Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: info@e-lektor.eu
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: e-lektor.eu/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ucz się 10 dni za 1 zł.

Wybierz kurs dla siebie.